Місце розташування млину князів Любомирських


Понад 200-річна історія правління містом Рівне належить відомому роду князів Любомирських. Любомирські володіли містом ще з початку XVII століття, отримавши Рівне у посаг у вимираючого роду князів Острозьких. Родина Любомирських володіли великими статками. Окрім цього одному з князів Любомирських – Казимиру належали два водяні млини на рівненському ставку, ще один – на Волі, четвертий – розташовувався на другому рукаві Усті (на тодішній вулиці Омелянівській). Млин існував в період кін. ХІХ – на початку ХХ ст. З обмілінням річки цей рукав ліквідовано, а територія колишнього русла забудована.

вул. Гетьмана Мазепи, 31

Location of the mill of the princes Lubomirski
More than 200-year history of the city of Rivne belongs to the famous family of princes Lubomirsky. The princes Lubomirsky owned the city since the beginning of the 17th century, having received Rivne as a dowry from the family of princes Ostrozhsky. The Lubomirsky family owned large incomes. In addition, one of the princes Lubomirskys – Kazimir owned two water mills at the Rivne stake, another – on Volya, the fourth – was located on the second sleeve of the river Ustya (on the Omelyanivska street). The mill on this street existed in the period of the end. 19th – early 20th century. With the drying up of the river this sleeve was eliminated and the territory of the former riverbed was built up.