Історична вулиця Шопена


Перша назва вулиці Волосна (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.), бо саме тут в період, коли Рівне було у складі Російської імперії, маючи статус повітового міста і одночасно було центром волості, знаходилось волосне управління (Волосна № 4). У 1946-2004 рр. в колишній волосній управі розміщувалась Рівненська обласна наукова медична бібліотека (будинок не зберігся).
У 1930-і рр. за часів польської влади вулиця мала назву Гмінна, а згодом одержала ім’я видатного польського композитора Фридерика Шопена.
В часи німецької окупації 1941-1944 рр. носила ім’я М.Лисенка.
Волосна починалась від головної вулиці і далі завертала праворуч до вул. В’язничної (тепер Пушкіна), нині цей відрізок – вул. Малий Узвіз.

Chopin Historical Street
The first street name of Volosna (end of the19th and early 20th centuries). In the period when Rivne was part of the Russian Empire, having the status of the county town and at the same time was the center of the rural , the rural municipality was located here (Volosna street 4). In 1946-2004, the Rivne Oblast Scientific Medical Library (the building was not preserved) was located in the former rural municipality. In the 1930s, during the time of Polish rule, the street was called the Hminna and later it received the name of the outstanding Polish composer Friederick Chopin. In the period of the German occupation in 1941-1944, the street was named after M. Lysenko. The Volosna street began from the main street and then wrapped to the right to the Viaznychna street (now Pushkina str.). Now this section is Malyi Uzviz Street.